Flyskolen

Ørland Flyklubb er autorisert av Luftfartstilsynet til å drive opplæring/undervisning til PPL-A (Private Pilot Licence – Aeroplane) etter de nye JAR-FCL reglene som trådde i kraft 1.juli 2001. Utdannelsen til privatflygersertifikat består av en teoretisk og en praktisk del. Opptak til praktisk flyging foregår fortløpende.

Hvordan tar du flysertifikat?

Teoriutdannelse
For å få PPL-A må du gjennom en teoretisk og en praktisk del. Ørland Flyklubb driver ikke med teoriundervisning og oppfordrer derfor våre elever til å ta teorien gjennom Luftfartsskolen. Noen av flyklubbens medlemmer arbeider som flygere, og kan være behjelpelig med gjennomgang av deler av pensum! Hør med skolesjef for mer informasjon!

Teorien til PPL består av følgende fag:

  • Flygeteori
  • Fly- og motorlære
  • Meteorologi
  • Navigasjon
  • Lover og bestemmelser
  • Flytelefoni
  • Flypsykologi
  • Flymedisin
  • Operasjonelle prosedyrer

Disse fagene kan du ta på nettbasert skole som Luftfartsskolen arrangerer året igjennom. Man bør regne med 6-8 mnd på teorien hvis den taes ved siden av en heltids-jobb! Oversikt over eksamensdatoer for kalenderåret 2015 finner du HER!

Praktisk undervisning
Den praktiske utdannelsen må foregå ved en flyskole godkjent av Luftfartstilsynet! Rundt om i landet er det en rekke flyklubber tilsluttet NLF med slik godkjennelse, og Ørland Flyklubb er en av de. Det kreves minimum 45 timer flygetid, hvorav 28 timer instruksjon og minimum 12 timer solo. De fleste må vanligvis fly mer enn 45 timer før prøve kan avlegges for Luftfartstilsynets kontrollant.

Rettigheter
Privatflygersertifikatet (PPL-A) gir i utgangspunktet innehaveren rett til å føre en-motors landfly i dagslys. Det vanlige er 2-4 seters fly. Innehaveren har ikke rett til å fly ervervsmessig, men har lov til å dele driftsutgiftene med sine passasjerer. Flygingen skal skje etter de såkalte VFR-reglene (flyging med visuell kontakt). Etter videreutdanning ved godkjent flyskole kan sertifikatet utvides til å omfatte flermotors fly, flyging i mørke, flyging i instrumentforhold og flyging med ski eller flottører.

Legeundersøkelse
Legeundersøkelse kan gjøres til spesielt godkjente leger, godkjent av Flymedisinsk Institutt. Disse finner du en oversikt over på sidene til Luftfartstilsynet, eller du kan spørre din instruktør om dette.

Hva koster det?
Eleven må totalt regne med utlegg på nærmere kr 75.000. Dette inkluderer ca 45 obligatoriske flytimer, kostnader til lærebøker og annet materiell, samt gebyrer til luftfartsmyndighetene. Nærmere informasjon om hva bøker og diverse koster, vil du finne på www.nlf.no, www.luftfartsskolen.no, eller du kan sende oss en mail, så kan vi undersøke om det er mulig å få tak i brukte bøker fra noen av medlemmene.

Hver flytime koster pr dags dato kr 1380 i vårt skolefly, Piper Warrior II. I tillegg kommer betaling til instruktør, som ligger på ca kr 200 pr time. Klubben vil i tillegg har kr. 50 i skoleandel for hver time flytid.

Nærmere informasjon
Ønsker du flere opplysninger, ta kontakt med klubbens skolesjef Gunnar Hegstad

Hvordan fornyer du sertifikatet?

(Hentet fra Luftfartstilsynet: http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/Skjema/Skjema_for_sertifikat_og_rettigheter_Fly_fixed_wing)

Bortfall av skjema NF-1040

I forbindelse med at nytt Part-FCL regelverk nå er gjeldende i Norge, så er skjema NF-1040 (Gjenutstedelse/Renewal) fjernet fra vår hjemmeside. I henhold til JAR-FCL 1.245, 1.246, 2.245 og 2.246, så måtte det tidligere søkes om forhåndsgodkjenning av et oppfriskningsprogram ved utløpt MEP klasse, Type eller IR rettighet.

Nå er det bestemmelsene i FCL.740(b) som gjelder for oppfriskningstrening. Ved utløpte type- og klasserettigheter, så må det gjennomføres oppfriskningstrening til tilfredsstillende nivå, med påfølgende PC, ved en godkjent treningsorganisasjon.

I henhold til AMC1 FCL.740(b)(1) punkt (c) skal treningsorganisasjon utstede et dokument med beskrivelse av hvilket treningsprogram som er utført i forbindelse med oppfriskningstreningen. Dette dokumentet skal sendes til Luftfartstilsynet sammen med PC-skjema.

Dersom det er vurdert at det ikke er behov for oppfriskningstrening, skal dette gå frem av dokumentet som sendes inn sammen med PC-skjema.